utorak, 4. kolovoza 2015.

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Kupres


Na osnovu članka 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 1/14) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12),  Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Kupres, objavljuje


JAVNI NATJEČAJ 
za popunu radnog mjesta državnog službenika u  Općini Kupres

- Stručni suradnik za financijsko poslovanje, likvidaturu i trezorsko poslovanje  -1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova : Organizira i vrši poslove u oblasti financijsko-materijalnog poslovanja Općine; osigurava pravovremenu i pravilnu primjenu propisa iz oblasti financijsko-materijalnog poslovanja Općine; brine o racionalnoj uporabi i korištenju financijsko materijalnih sredstava i u tom cilju potrebne mjere; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga financijskog plana; izrađuje informacije, izvješća i određene analize iz domena financijsko-materijalnog poslovanja; usuglašava i kontrolira izvršena knjiženja cjelokupne financijsko-materijalne dokumentacije; vrši kontrolu izvršene obrade obračuna plaća kroz sustav; podnosi izvješće; odgovara za zakonito, ažurno i uredno obavljanje poslova; vrši druge poslove iz nadležnosti Službe koje mu naloži Šef službe  i/ili Općinski načelnik.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Kupres broj: 02-02-1-104/14 od 18.06.2014. i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika broj: 02-02-1-60/15 od 04.05.2015. i to:

-VSS-VII stupanj diplomirani ekonomist, završeno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava koji se vrednuje sa 180 ECTS ili 240 ECTS, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava
-najmanje 1 godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS
-poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na natječaj
Kandidati su  dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, a kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i :
-dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike i dokaz o pet 
godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog 
ispita za namještenike u tijelima državne službe, i 
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini  ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.  Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješteni.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno  sve  tražene  dokumente  treba  dostaviti u roku od 8 (osam)  dana  od objave javnog natječaja na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:


AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„ Javni natječaj za  popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Kupres“

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                                                           SEKRETAR

                                                                                              Zinka Salihagić, dipl. pravnikNema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!