srijeda, 6. lipnja 2018.

JAVNI NATJEČAJ za prijem vježbenika u Općini Kupres


Na temelju članka 50., a u svezi sa člankom 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji ("Narodne novine Hercegbosanske županije", br.1/14 i 5/16) te članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“ br.8/14), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Kupres, objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za prijem vježbenika u
Općini Kupres
                                                                                                        03/666

01. S diplomom visokog obrazovanja VII stupanj, diplomirani ekonomist  ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja - 1 (jedan) izvršitelj
02. S diplomom visokog obrazovanja VII stupanj, diplomirani informatičar – ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja - 1 (jedan) izvršitelj


Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Planom prijema vježbenika visoke stručne spreme za 2018/19 broj: 01/1-34-3-710/18 od 07.05.2018. i to.

01. S diplomom visokog obrazovanja VII stupanj, diplomirani ekonomist  ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja
02. S diplomom visokog obrazovanja VII stupanj, diplomirani informatičar – ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja

Izbor i prijem vježbenika izvršit će se na temelju jedinstvenih kriterija utvrđenih u Uredbi o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

Napomena: Radni odnos vježbenika zasniva se na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine.

Sukladno odredbama spomenute Uredbe, u radni odnos kao vježbenik ne može se primiti osoba koja nakon stečene visoke stručne spreme ima ostvaren radni staž u struci od jedne godine ili više, ili ima radno iskustvo u struci stečeno volontiranjem od jedne godine ili više.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. diploma o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma ili ekvivalencija stručnog naziva u BiH, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.god.).
2. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome VSS - VII stupnja stručne spreme ili visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
3. uvjerenje/dokaz visokoškolske institucije o prosjeku ocjena nakon završenog studija,
4. druga dokumentacija u skladu sa člankom 12. stavak (8) Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, na temelju koje kandidat može ostvariti prioritet za zapošljavanje sukladno posebnim propisima,
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, ul.Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Općini Kupres u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ul. Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„Javni natječaj za prijem vježbenika u
Općini Kupres“
Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


                                                                                                    V.D. DIREKTOR
                                                                                                        

                                                                                         Refik Begić, magistar uprave

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!