utorak, 29. kolovoza 2017.

Javni poziv - "Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" za 2017.godinu

Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ , utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je raspisalo 8. kolovoza 2017. Javni poziv za prikupljanje i odabir korisnika sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ “ za 2017. godinu.

Programi Javnog poziva "Transfer za razvoj turizma u FBiH"

R. BR.
NAZIV PROGRAMA
SVRHA PROGRAMA
PRIHVATLJIVI KORISNICI
UKUPAN IZNOS (KM)
1.
SUFINANSIRANJE PROGRAMA RAZVOJA SPORTSKO-REKREATIVNOG I AVANTURISTIČKOG TURIZMA U CILJU UNAPREĐENJA TURISTIČKE PONUDE, TE PRIVLAČENJA KAKO DOMAĆIH TAKO I STRANIH TURISTA
Poboljšanje kvaliteta turističke ponude na području Federacije BiH s ciljem novog i unapređenja postojećeg turističkog proizvoda u sportsko-rekreativnom i avanturističkom turizmu, uz korištenje postojećih resursa, a što će u konačnici za posljedicu imati povećanje konkurentnosti.
1. Pravna i fizička lica registrirana za turističku i ugostiteljsku djelatnost;
2. Udruženja koja se u skladu sa svojim statutom bave turizmom i imaju zaposlene.
400.000,00
2.
SUFINANSIRANJE PROGRAMA PODRŠKE UNAPREĐENJU IZRADE I PLASMANA TURISTIČKIH SUVENIRA U SVRHU JAČANJA TURISTIČKE PONUDE
Poboljšanje ponude turističkih destinacija Federacije BiH i bolja promocija raspoloživih resursa, kroz turistički suvenir prepoznatljivog porijekla na osnovu lokalne, regionalne, nacionalne, kulturno-historijske, tradicijske i prirodne baštine.
Pravna, fizička lica, udruženja i pojedinci, koji apliciraju za izradu i plasman turističkog suvenira, a koji promoviraju Federaciju BiH.
165.000,00
3.
SUFINANSIRANJE PROGRAMA PODRŠKE PUTNIČKIM AGENCIJAMA KOJE RADE NA DOVOĐENJU TURISTA U BIH – INCOMING I VRŠE PROMOCIJU RASPOLOŽIVIH RESURSA I TURISTIČKIH DESTINACIJA NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH
Promocija turističkih resursa Federacije BiH, sa ciljem povećanja broja dolazaka turista na području Federacije BiH.
Sredstva su namijenjena receptivnim putničkim agencijama sa sjedištem u Federaciji BiH, za odlazak i učešće na sajmovima i pravnim licima i receptivnim putničkim agencijama za organizaciju turističkih tura u Federaciji BiH.
300.000,00
4.
SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA UNAPREĐENJE TURISTIČKE I UGOSTITELJSKE INFRASTRUKTURE U CILJU POVEĆANJA KONKURENTNOSTI U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA I PRODUŽETKA TURISTIČKE SEZONE
Unapređenje i podizanje nivoa usluge u Federaciji BiH i produžetak turističke sezone, te zadržavanje turista duže od dva dana, radi ostvarivanja većih prihoda od turističko-ugostiteljske djelatnosti.
Sredstva su namijenjena pravnim i fizičkim licima, registriranim za turističku i ugostiteljsku djelatnost na području Federacije BiH.
1.100.000,00
5.
SUFINANSIRANJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENOG OSOBLJA TURISTIČKOUGOSTITELJSKOG SEKTORA U FEDERACIJI BIH
Unapređenje znanja i vještina zaposlenog osoblja turističko-ugostiteljskog sektora, s ciljem postizanja konkurentnosti i zadovoljstva turista kojima se usluge pružaju u Federaciji BiH.
Sredstva su namijenjena pravnim i fizičkim licima registriranim za turističku i ugostiteljsku djelatnost, a koji žele svojim zaposlenicima omogućiti dodatno usavršavanje.
200.000,00

Javni poziv se sastoji od pet (5) programa. U dokumentu Javnog poziva se nalaze jasno definirani kriteriji za raspodjelu sredstava i prihvatljivi korisnici, obvezna dokumentacija za sve aplikante, te obvezna dokumentacija za pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva, za udruženja, pojedince koji ostvaruju pravo i ostale prihvatljive aplikante.
Obvezna dokumentacija za sve aplikante sačinjava:
 1. Popunjen aplikacioni Obrazac 1
 2. Izjava o realizaciji projekta
 3. Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka po osnovu privrednog kriminala
 4. Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama
 5. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 6. Izjava o planiranom broju novouposlenih od toga, mladi i žene
 7. Ugovor o otvorenom bankovnom računu
 8. Potvrda banke o raspoloživim sredstvima aplikanta (mora imati najmanje 10% iznosa koji potražuje od Ministarstva)
 9. Ugovor zaključen sa drugim korisnikom o o sufinansiranju projekta (Ugovor se dostavlja ukoliko se projekat sufinansira iz drugih izvora, ukoliko nema drugih izvora, ugovor nije potrebno dostavljati.
Obvezna dokumentacija, kompletan Javni poziv i obrazac za prijavu programa, može se preuzeti u prilogu članka ili na službenoj stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma na sljedećoj poveznici: http://www.fmoit.gov.ba/ba/clanak/1563/objava-javnog-poziva-transfer-za-razvoj-turizma-u-federaciji-bih-za-2017godinu .
Krajnji rok za podnošenje prijava je 15.9.2017. godine. Sva dodatna pitanja u vezi ovog Javnog poziva se mogu dostaviti Federalnom ministarstvu okoliša i turizma isključivo putem elektronske pošte (bez telefonskih poziva), najkasnije u roku od 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, sa jasno naznačenim nazivom poziva u predmetu poruke (subject) na sljedeću e-mail adresu: fmoits@bi.net.ba.


Prilozi:
Preuzmi ovaj dokument (Javni poziv turizam 2017 8_8_2017.pdf)Javni poziv turizam 2017 8_8_2017.pdf497 Kb
Preuzmi ovaj dokument (01 Izjava o realizaciji projekta (I-1)(2).doc)01 Izjava o realizaciji projekta (I-1)(2).doc42 Kb
Preuzmi ovaj dokument (02 Izjava o neosudjivanosti i nevodjenju postupka (I-2)(2).doc)02 Izjava o neosudjivanosti i nevodjenju postupka (I-2)(2).doc36 Kb
Preuzmi ovaj dokument (03 Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama (I-3)(2).doc)03 Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama (I-3)(2).doc35 Kb
Preuzmi ovaj dokument (04 izjava_o_koristenim_potporama_male_vrijednosti.doc)04 izjava_o_koristenim_potporama_male_vrijednosti.doc59 Kb
Preuzmi ovaj dokument (novi OBRAZAC aplikacioni 2017 8_8_2017_.doc)novi OBRAZAC aplikacioni 2017 8_8_2017_.doc250 Kb

www.opcinakupres.ba

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!