petak, 16. prosinca 2016.

JAVNI NATJEČAJ za prijem vježbenika u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

Na temelju članka 50., a u svezi sa člankom 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji ("Narodne novine Hercegbosanske županije", br.1/14) te članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“ br.8/14), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ-a objavljuje,

JAVNI NATJEČAJ
za prijem vježbenika u
Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije


1.   s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja, diplomirani pravnik ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova)  - 18 (osamnaest ) izvršitelja
2.   s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani ekonomist ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova) - 14 ( četrnaest)  izvršitelja
3.   s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani inženjer šumarstva ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja(najmanje 180 ECTS bodova) - 4 ( četiri)  izvršitelja
4.   s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani kriminalist ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova) - 2 ( dva)  izvršitelja
5.   s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani pedagog ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova) - 4 ( četiri)  izvršitelja
6.   s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani ekolog ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova) - 3 ( tri) izvršitelja
7.   s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani inženjer geodezije ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova) - 1 ( jedan) izvršitelj
8.   s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani inženjer agronomije ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova) - 1 izvršitelj
9.   s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani socijalni radnik ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova) -2 ( dva) izvršitelja
10. s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani kineziolog ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova) -  2 ( dva)  izvršitelja
11. s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani inženjer informatike ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova) - 1 ( jedan)  izvršitelj
12. s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani inženjer elektrotehnike ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova) - 1 ( jedan) izvršitelj
13. s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja profesor geografije ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova) - 2 ( dva) izvršitelja
14. s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani inženjer strojarstva ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova) - 1 ( jedan) izvršitelj
15. s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani novinar ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova) - 1 ( jedan)  izvršitelj
16. s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja inženjer lovstva i zaštite prirode ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova) - 1 ( jedan)  izvršitelj
17. s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja sociolog ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova) - 1 ( jedan) izvršitelj
18. s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani inženjer prometa ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova) - 1 ( jedan) izvršitelj.
19.  s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani politolog ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova) - 1( jedan)  izvršitelj
20.  s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja profesor filozofije ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova) - 1 ( jedan)  izvršitelj
21.  s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja doktor stomatologije ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova) - 1( jedan)  izvršitelj
22. s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja turizam i zaštita okoliša ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja - 1 ( jedan)  izvršitelj.


Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Planom prijema vježbenika visoke stručne spreme  Vlade Hercegbosanske županije za 2016/17 br. 01-02-220-2/16 od 23. studenog 2016.

za poziciju 01.
diploma visokog obrazovanja VII stupnja, diplomirani pravnik ili  diploma visokog
obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS
bodova) 

za poziciju 02.
 diploma visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani ekonomist ili diploma visokog obrazovanja
prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova)

za poziciju 03.
 diplomom visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani inženjer šumarstva ili  diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova)

za poziciju 04.
 diploma visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani kriminalist ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova)

za poziciju 05.
 diploma visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani pedagog ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova)

za poziciju 06.
 diploma visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani ekolog ili  diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova)

za poziciju 07.
- diploma visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani inženjer geodezije ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova)

za poziciju 08.
 diploma visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani inženjer agronomije ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova)

za poziciju 09.
 diploma visokog obrazovanja VII stupnja, socijalni radnik ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova)

za poziciju 10.
 diplomom visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani kineziolog ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova)

za poziciju 11.
 diploma visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani inženjer informatike ili  diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova)

za poziciju 12.

 diploma visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani inženjer elektrotehnike ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova)

za poziciju 13.
  diploma visokog obrazovanja VII stupnja profesor geografije ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova)

za poziciju 14.
 diploma visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani inženjer strojarstva ili  diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova)

za poziciju 15.
 diploma visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani novinar ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova)

za poziciju 16.
 diploma visokog obrazovanja VII stupnja inženjer lovstva i zaštite prirode ili  diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova)

za poziciju 17.
 diploma visokog obrazovanja VII stupnja sociolog ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova)

za poziciju 18.
 diploma visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani inženjer prometa ili  diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova)

za poziciju 19.
 diploma visokog obrazovanja VII stupnja diplomirani politolog ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova)

za poziciju 20.
 diploma visokog obrazovanja VII stupnja profesor filozofije ili  diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova)

za poziciju 21.
 diploma visokog obrazovanja VII stupnja doktor stomatologije ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova)

za poziciju 22.
 diploma visokog obrazovanja VII stupnja turizam i zaštita okoliša ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja


Izbor i prijem vježbenika izvršit će se na temelju jedinstvenih kriterija utvrđenih u Uredbi o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

Napomena: Radni odnos vježbenika zasniva se na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine.
Sukladno odredbama spomenute Uredbe, u radni odnos kao vježbenik ne može se primiti osoba koja nakon stečene visoke stručne spreme ima ostvaren radni staž u struci od jedne godine ili više, ili ima radno iskustvo u struci stečeno volontiranjem od jedne godine ili više.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. diploma o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.god.). Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje  nisu potpisane od strane ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje.
2. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome VSS - VII stupnja stručne spreme ili visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
3. uvjerenje/dokaz visokoškolske institucije o prosjeku ocjena nakon završenog studija,
4. druga dokumentacija u skladu sa člankom 12. stavak (8) Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, na temelju koje kandidat može ostvariti prioritet za zapošljavanje sukladno posebnim propisima,
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, ul.Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ul. Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
„Javni natječaj za prijem vježbenika u
Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ-a“
Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


                                                                                                  SEKRETAR

                                                                                        Zinka Salihagić, dipl. iur.

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!