subota, 26. srpnja 2014.

JAVNI POZIV za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Kupres

Općina Kupres 

objavljuje:

JAVNI POZIV
za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Kupres


I ) PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je poljoprivredno zemljište na području Općine Kupres, označeno kao:
Red. k.o. Naziv parcele Kat. kultura Površina Početna cijena/ha
broj
1. Otinovci „Tabla" broj: 2.2. livada 10 ha 50,00 KM
2. Rilić „Tabla" broj: 8.2. livada 15 ha 50,00 KM
3. Blagaj „Klade" broj: 2. livada 15 ha 50,00 KM
35. Blagaj „Klade" broj: 3. livada 15 ha 50,00 KM
45. D. Vukovsko k.č. 2641 „Lanište", oranica 2,5 ha 75,00 KM
46. D. Vukovsko k.č.2648/2 „Lanište", oranica 8 ha 75,00 KM
UKUPNO u ha : Livade 55 oranice 10,5 pašnjak 0 Ukupno : 65,5 ha


II) UVJETI ZAKUPA

Pravo sudjelovanja na javni poziv imaju pravne i fizičke osobe koje podnesu pismene ponude:
a) Ponuda za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup mora sadržavati:
- Osobne podatke ponuditelja (naziv, odnosno ime i prezime, adresu);
- Podatke o zemljištu za koje se podnosi ponuda;
- Preslik osobne iskaznice, obrtnice odnosno rješenja o upisu u sudski registar;
- Kućnu listu;
- Visini ponuđene godišnje cijene zakupa;
- Potvrdu o izmirenim obvezama po ranije zaključenim ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta nadležne općinske službe za financije ili P.P „Kupreško polje" d.o.o.Kupres;
- Za ponuđače koji nemaju prebivalište na području općine Kupres, potvrdu nadležne općinske službe prema mjestu prebivališta ponuđača o izmirenim obvezama po osnovu zakupa poljoprivrednog zemljišta;
- Potvrdu nadležne Općinske Službe za financije o izmirenim obvezama prema Općini Kupres;
- Potvrdu o pripadnosti braniteljskoj populaciji, izdanu od nadležnog ureda za branitelje, ukoliko se podnositelj u svojemu gospodarskom programu poziva na
- pripadnost braniteljskoj populaciji;
- Potvrdu o RPG-u.

b) Gospodarski program koji mora biti potpisan od ponuđača i mora sadržavati podatke o podnositelju zahtjeva, opis gospodarstva, namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike gospodarskog programa i broj raspoložive poljoprivredne mehanizacije za obradu zemljišta koje je predmetom zakupa, pobrojan raspoloživi stočni fond u vlasništvu ponuditelja po vrstama životinja, dosadašnja ulaganja u poljoprivredno gospodarstvo iskazana u novčanim pokazateljima i kalkulaciju troškova i prihoda te posebnu naznaku kad se radi o ekološkoj proizvodnji.
c) Poljoprivredno zemljište daje se u zakup pravnim i fizičkim osoba na period od 10 (deset) godina.


III) PRVENSTVO PRAVA ZAKUPA
Prvenstvo prava zakupa imaju pravne i fizičke osobe koje su sudjelovale na javnom pozivu i to slijedećim redoslijedom:
- Prethodni zakupoprimci ukoliko su izmirili svoje obveze po dosadašnjim ugovorima i ukoliko nisu do sada evidentirani kao nesavjesni korisnici poljoprivrednog zemljišta, a koji su izvršili velika ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju;
- Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sa područja Općine gdje se poljoprivredno zemljište nalazi, čija je glavna djelatnost stočarska proizvodnja koja je glavni izvor prihoda za gospodarstvo;
- Fizičke i pravne osobe koje se bave proizvodnjom sjemenskog i sadnog materijala s prebivalištem odnosno sjedištem na području Općine gdje se poljoprivredno zemljište nalazi;
- Branitelji koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom kao glavnom djelatnosti;
- Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje se bavi ostalim vrstama poljoprivredne proizvodnje kao glavnom djelatnosti i izvorom prihoda za gospodarstvo sa područja općine gdje se poljoprivredno zemljište nalazi;
- Poljoprivrednik čije je zemljište u vlasništvu ili zakupu graniči sa zemljištem koje se daje u zakup;
- Poljoprivrednik čije je zemljište u vlasništvu ili zakupu bliže zemljištu koje se daje u zakup.

Osobe koje se prijave na javni poziv imaju pravo prvenstva zakupa prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvate najveću cijenu, koja ne može biti dvostruko uvećana u odnosu na početnu cijenu zakupa, postignutu natječajem od strane ponuđača koji ispunjavaju natječajne uvjete i da ponudi prilože gospodarski program.

IV DOSTAVLJANJE PONUDE ROKOVI I UVJETI
Pismene ponude sa navedenim dokazima i prilozima dostavljaju se u zatvorenoj kuverti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja, zaključno sa 01.08. 2014. godine i predaju se Povjerenstvu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup u vlasništvu države, putem prijemne kancelarije s naznakom:

„Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta – Ne otvarati".

Otvaranje ponuda obavit će se dana 04.08.2014. godine u 12 sati u Sali za sastanke Općine Kupres.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinski načelnik uz prethodnu suglasnost Općinskog Vijeća Kupres.

Pri odabiru najpovoljnije ponude shodno će se primjenjivati odredbe članka 104. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/10), i Pravilnika Općinskog načelnika Kupres o uvjetima dodjele poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u zakup broj: 02-24-963/14 od 23.7.2014. godine.

Ponuđač koji ne dobije traženu poljoprivrednu parcelu, može izabrati drugu slobodnu parcelu.
Na temelju Odluke o odabiru najpovoljnije ponude na javnom pozivu za zakup poljoprivrednog zemljišta Županijsko ministarstvo i podnositelj ponude sklapaju ugovor o zakupu.

Sve obavijesti u svezi s javnim pozivom mogu se dobiti u sobi broj: 17 Općine Kupres ili na telefon, broj: 276-315, lokal 315.

Broj: 02-01/1-24-968/14
Kupres,24.07. 2014. godine Po ovlaštenju Općinskog načelnika
_____________________
Dario Čičak dipl.ing.

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!