srijeda, 11. srpnja 2018.

NAPOKON ZABRANA NEKONTROLIRANOG IZLOVA RIJEČNOG RAKA NA PODRUČJU OPĆINE KUPRES - LOVOSTAJ GODINU DANA

Služba za gospodarstvo, financije i inspekcijske poslove općine Kupres, d o n o s i:


Rješenje o utvrđivanju lovostaja1. Radi zaštite riječnog raka utvrđuje se lovostaj na cijeloj ribolovnoj zoni odnosno na svim vodotocima s područja općine Kupres u kojima obitava riječni rak.

2. Lovostaj se utvrđuje na period od godinu dana od dana donošenja ovog rješenja.

3. Nadzor na provođenju ovog rješenja vršiti će općinska poljoprivredna inspekcija, ribočuvarska služba športske udruge ribolovaca "Pastrva" Kupres i lovočuvarska služba LD "Tetrijeb" Kupres, a naknada za njihov rad biti će regulirana posebnim aktom. 


Obrazloženje:

Zakon o slatkovodnom ribarstvu Hercegbosanske županije člankom 34. daje ovlasti nadležnoj općinskoj službi, na čijem se području nalazi ribolovna zona ili dio ribolovne zone, da utvrdi lovostaj za sve ili pojedine vrste ribe, u cilju njihove zaštite, a odredbe članka 39. istog Zakona ukazuju na njegovu primjenu koja se odnosi na gajenje, zaštitu i lov raka.

Spoznajom da je uslijed višegodišnjeg nekontroliranog izlova riječnog raka u vodotocima na području općine Kupres došlo do ugroženosti i drastičnog smanjenja količina riječnog raka, a u cilju njegovog daljeg opstanka i produženja vrste doneseno je rješenje kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja može se uložiti prigovor Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije u roku od 15 dana od dana prijema istog.

opcinakupres.ba

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!