utorak, 21. lipnja 2016.

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad Kupres

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad KupresBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUPRES
Općinski načelnik


Broj: 02-34- 58 /16
Kupres; 17.06.2016. godine         Na temelju članka 104. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine HBŽ“ broj: 5/98), članka 7. i  8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 34/03) i Odluke Općinskog vijeća Kupres o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad Kupres broj: 01-34-2-54/16 od 04.05.2016. godine, općinski načelnik o b j a v lj u j e:


JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad KupresI.                   Objavljuje se javni natječaj za izbor kandidata na upražnjenu poziciju ravnatelja Centra za socijalni rad Kupres

II.                Opis pozicije:

         Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje ustanove, predstavlja i zastupa ustanovu, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun ustanove, zastupa ustanovu u svim postupcima pred sudovima, i drugim nadležnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima.
Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada ustanove.

         Mandat ravnatelja je četiri godine i ista se osoba može ponovo imenovati za ravnatelja.

III.             Opći uvjeti za imenovanje

Kandidat koji se prijavljuje na natječaj mora ispunjavati slijedeće opće uvjete:

-          da je državljanin BiH,
-          da je stariji od 18 godina,
-          da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije osuđivan za kazneno djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju u roku od 5 godina od dana izdržane, oproštene ili zastarjele kazne,
-          da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

IV.             Posebni uvjeti za imenovanje

Pored općih uvjeta kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uvjete:

-          završena visoka ili viša stručna sprema društvenog smjera,
-          najmanje tri odnosno pet godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi,
-          položen stručni ispit.

V.                Potrebni dokumenti

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti dokumente u originalu ili ovjerene kopije:

-          životopis, adresu i kontakt telefon,
-          uvjerenje o državljanstvu, ili presliku CIPS-ove osobne iskaznice,
-          uvjerenje o ne vođenju krivičnog postupka od nadležnog županijskog suda,           ( na starije od šest mjeseci),
-          diploma o završenoj školskoj spremi,
-          dokaz o radnom iskustvu.


         Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“, a bit će objavljen u dnevnom listu, putem Radio Kupresa, na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Kupres.
         
Prijave sa traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

OPĆINA KUPRES
Ul. Vukovarska br. 2
80320 Kupres

Uz naznaku 
„Prijava na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad – NE OTVARAJ“
         Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
                                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                              Perica Romić dr.vet.med.

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!