petak, 18. prosinca 2015.

JAVNI POZIV za prodaju dijela imovine neaktivnog poduzeća „KOOPERACIJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA“KUPRES

NAZIV PREDMETA: "Sabirni centar zapadni dio i uredski prostor-dio poduzeća"

Šifra predmeta: 100300134
Prodavatelj: Agencija za privatizaciju HBŽ-e/KANTON 10
Lokacija predmeta: Splitska ulica 1, Kupres
Početna cijena: 326.267,00 KM

KRATAK OPIS PREDMETA: Prodaja dijela imovine neaktivnog poduzeća. Dva povezana objekta izgrađena na parceli k.č. 6/7 – Skladište sabirnog centra i uredski prostori s pripadajućim zemljištem -površine 760 mi k.č. 6/12 površine 5 205 m. (površina k/č 6/7 i k/č 6/12 ukupno iznosi 5 965 m). Objekti su izgrađeni 1986. godine.Ovaj dio poduzeća je bio predmetom privatizacije 2002.godine, ali je zbog neispunjenja obaveza vraćen u prvobitno stanje.
Kriteriji po kojima će se vršiti prodaja:
  1. Zapošljavanje 3 (tri) djelatnika, a navedenu razinu držati najmanje tri (3) godine.
  2. Ulaganje u iznosu od 80.000,00 KM u sanaciju objekta u roku od tri(3) godine.
3.Cijena  326.267,00  KM.                                                                                                           
Ponude sa ponuđenom cijenom ispod 80.000,00 KM neće se razmatrati.
Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača:
Pravo sudjelovanja na tenderu imaju sve fizičke i pravne domaće i strane osobe u skladu sa člankom 12. Zakona o privatizaciji poduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br.2/97,8/99,32/00,45/00,54/00, 61/01, 33/02, 28/04,  44/04,42/06 i 4/09).
Ponuda se podnosi u zapečaćenoj kuverti na kojoj je naznačena šifra predmeta prodaje, šifra podnositelja ponude i naznaka “PONUDA”.
Uz kuvertu sa ponudom  podnositelj je dužan priložiti:
–         posebnu zapečaćenu kuvertu na kojoj je napisano “IDENTITET”, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži  podatke o identitetu podnositelja i izjavu da ponuđač ispunjava uvjet iz članka 3. Izmjena i dopuna Zakona o privatizaciji poduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/04);
–         posebnu  zapečaćenu kuvertu na kojoj je napisano “DOKAZ O UPLATI”, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži dokaz o uplati depozita i dokaz o uplati naknade za sudjelovanje na tenderu.
Depozit u iznosu od 32.626,00 KM uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju HBŽ-e broj 33881502200236835  kod “UniCredit Bank”d.d. Mostar-  Poslovnica... Livno”Livno. .   Naknada za sudjelovanje  na tenderu u iznosu od 326,00 KM i uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju HBŽ-e kod “UniCredit Bank”d.d. Mostar-  Poslovnica Livno” Livno. broj 3381502200232276.
Ponude se podnose bezuvjetno, u skladu sa kriterijima iz javnog poziva neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencija za privatizaciju HBŽ-e, Livno, Trg domovinskog rata broj 5, do 11.01.2016. godine, ne otkrivajući pri tome identitet. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.
Ponuđač može odustati od sudjelovanja na tenderu o čemu je dužan pismenim putem obavijestiti Agenciju najkasnije 7 (sedam) dana prije roka utvrđenog za objavljivanje rangiranih ponuda. U tom slučaju ponuđač ima pravo na povrat depozita.
Vrednovanje ponuda, izbor najpovoljnije ponude i objavljivanje rangiranih ponuda vrši se u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje  imovine i dionica ili udjela produzeća – Prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 28/05, 53/07 i 76/09).
Javno objavljivanje najbolje rangiranih ponuda održati će se u prostorijama Agencije, Livno, Trg domovinskog rata broj 5, dana  19.01.2016. godine u 10 sati.                 .
Ostale informacije
Dodatne podatke i uvid u dokumentaciju zainteresirani mogu dobiti u Agenciji za privatizaciju.
Za sve dodatne podatke o predmetu prodaje i informacije o postupku tendera kupci se mogu obratiti:
Kontakt osoba u Agenciji: Marija Buljan , tel: 034 200 963.
Objavljeno u „Dnevnom listu“ dana 17.12.2015. godine i na stranici Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH http://www.apf.gov.ba/aktuelna-prod/tenderi/10/?id=3076.

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!