utorak, 22. rujna 2015.

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća Kupres d.o.o. Kupres i Upravnih vijeća JU „Hrvatski dom Kupres“ i JU- Dječji vrtić „Pahuljica“ Kupres

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća Kupres d.o.o. Kupres i Upravnih vijeća JU „Hrvatski dom Kupres“ i JU- Dječji vrtić „Pahuljica“  Kupres

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUPRES
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-107/15
Kupres, 21.09.2015. godine


Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (˝Službene novine Federacije BiH˝ broj 12/03, 34/03 i 65/13), članka 4. Odluke o utvrđivanju uvjeta i postupka izbora kandidata za konačno imenovanje u regulirana tijela Općine Kupres (˝Službeni glasnik općine Kupres˝ broj 12/05 Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća Kupres d.o.o. Kupres i Upravnih vijeća JU „Hrvatski dom Kupres“ i JU- Dječji vrtić „Pahuljica“  Kupres


I.             Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora i Upravnih vijeća , prema kojima ovlaštenja i obveze po osnovi državnog kapitala ima općina Kupres kako slijedi:

II.                Nadzorni odbor

Javno komunalno poduzeća Kupres d.o.o. Kupres

-          Član Nadzornog odbora- …….……3 pozicije

III.             Upravna vijeća

a)      JU „Hrvatski dom Kupres“

-          Član Upravnog vijeća-....................3 pozicije

b)     JU- Dječji vrtić „Pahuljica“ Kupres

-          Član Upravnog vijeća-..................3 pozicije


IV.             Opis pozicije:

Predsjednik Nadzornog odbora/ Upravnog vijeća: rukovodi sjednicama Nadzornog odbora/ Upravnog vijeća, vodi brigu o pripremi materijala za i izvršavanje njihovih akata i obveza prema općini Kupres, obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima reguliranog organa.
Predsjednik i članovi Nadzornog odbora/Upravnog vijeća poduzeća/ustanova nadziru rad i poslovanje ravnatelja , a naročito u segmentu upravljanja i raspolaganja razvoja, razmatraju i usvajaju izvješće o poslovanju, predlažu raspodjelu i način upotrebe dobiti odnosno način pokrića gubitaka u poslovanju, donose opće akte, rješavaju u drugom stupnju po žalbi na odluke ravnatelja, te obavljaju druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom poduzeća.

V.                Mandat i naknade za rad

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora/Upravnog vijeća imenuju se na period od četiri (4) godine i mogu biti ponovno imenovani u skladu sa Zakonom.
Imenovane osobe imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu sa Zakonom i uvjetima utvrđenim općima aktima poduzeća i ista će se isplaćivati iz sredstava poduzeća.


VI.             Kandidati za imenovanje na poziciju u Nadzornom odboru/Upravnom vijeću moraju ispunjavati:
-          Opće i
-          Posebne uvjete

a)      Opći uvjeti za imenovanje

         Svi kandidati koji se prijavljuju na natječaj  moraju ispunjavati slijedeće opće uvjete:
a)      Da je državljani BiH,
b)      Da je stariji od 18 godina,
c)Da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH u periodu od tri (3) godine od dan objave ovog natječaja,
d)     Da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine ( da nisu pod optužnicom Međunarodnog kaznenog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji).

b)  Posebni uvjeti za imenovanje                     
        
             Pored općih uvjeta kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
a)      Završen fakultet, viša ili srednja stručna sprema,
b)      Najmanje jedna godina radnog iskustva  nakon stjecanja visoke, više ili srednje                                             školske spreme na poslovima u okviru svog zanimanja,
c)      Da nisu član niti jednog upravnog odbora, nadzornog odbora ili upravnog vijeća;
d)     Da nisu na funkciji u političkoj stranici u smislu čl. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (˝Službene novine Federacije BiH˝ broj 34/03, 34/03 i 65/13),
e)      Da nisu član organa zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u BiH (˝Službeni glasnik BiH˝ broj 16/02, 12/04, 63/08 i 18/12),
f)       Da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira              ( čl. 2. točka 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH)
g)      Da se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela nespojiva sa dužnošću u nadzornom odboru/ upravnom vijeću.

        V.   Potrebni dokumenti
         
 Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne smije biti starija od šest mjeseci:
-          Životopis, adresu i kontakt telefon,
-          Uvjerenje o državljanstvu, ili presliku CIPS-ove osobne iskaznice,
-          Uvjerenje o ne vođenju kaznenog  postupka od nadležnog Županijskog suda,
      (ne starije od šest mjeseci)                        
-          Diploma o završenoj školskoj spremi,
-          Dokaz  o radnom iskustvu,
-          Pisanu i ovjerenu izjavu kojom kandidat potvrđuje da ispunjava opće uvjete (točka c i d) i posebne uvjete (točka c,d,e,f)

Svi kandidati koji ispunjavaju navedene uvjete bit će pozvani na intervju.
Prilikom izbora kandidata uzet će se u obzir priznanja i rezultati koje je kandidat do sada stekao u oblasti za koju se kandidira.
U postupku konačnog izbora prednost imaju kandidati koji u potpunosti ispunjavaju opće i posebne uvjete natječaja i veći stupanj stručne spreme srodnog znanja.
Nakon intervjua Povjerenstvo za izbor predložit će rang listu sa najboljim kandidatima i istu dostaviti Općinskom načelniku na daljnje razmatranje i konačno imenovanje.
Konačno imenovanje objavit će se u ˝Službenom glasniku F BiH˝.
Bilo koji kandidat ili član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje Općinskom načelniku općine Kupres, ako vjeruje da u postupku imenovanja nisu poštivani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, a kopija prigovora dostavlja se ombudsmanu za ljudska prava u F BiH.

Natječaj  ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u ˝Službenim novinama Federacije BIH˝, a bit će objavljen u dnevnom listu, na službenoj web stranici općine Kupres, putem Radio Kupresa i na oglasnoj ploči Općine Kupres.
Prijavu sa traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:
OPĆINA KUPRES
Ul. Vukovarska br.2
80320 Kupres
uz naznaku ˝Prijava na natječaj za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora i Upravnih vijeća˝ – ne otvaraj˝.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
    
     Općinski načelnik
_____________________
Perica Romić, dr.vet.med.Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!