utorak, 28. srpnja 2015.

Natječaj Srednje škole Kupres za izbor kandiata za radna mjesta

 Školski odbor  Srednješkole „Kupres“  

r a s p i s u j e :

N A T J E Č A J
Za izbor kandidata na radna mjesta:
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BODNE IHERCEGOVINE
HERCEGBOSANKAŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA„KUPRES“
             K U P R E S

Ur. Broj: 01-614/15
Kupres: 24. srpnja 2015. godine


Temeljem članka 63.Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ“,broj.12/04 i 12/08), članka 32. Statuta Srednje škole „Kupres“,te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjim školama („Narodne novine HBŽ“broj.1/12 i 1/14), uz prethodnu pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, broj 06-01-34-1532/15, od 3. srpnja 2015. godine, Školski odbor  Srednješkole „Kupres“  
r a s p i s u j e :

N A T J E Č A J
Za izbor kandidata na radna mjesta:

1.      Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture -1  izvršitelj na određeno radno vrijeme,
2.      Nastavnik povijesti  – 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme za 17 sati tjedno,
3.      Nastavnik ekonomsko turističke skupine predmeta -1 izvršitelj na određeno radno vrijeme,
4.      Nastavnik kemije - 1 izvršitelj na određeno radnovrijeme /pola norme/, 
5.      Pedagog – 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme.

Za sva radna mjesta natječaj se raspisuje do kraja nastavne 2015./2016. godine.
Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju imati odgovarajuću stručnu spremu:

1.      Za radno mjesto pod točkom 1.
VSS-profesor športa i tjelesnogaodgoja, profesor za fizičku kulturu, profesor tjelesne i zdravstvene kulture, profesor kineziologije, magistar športa i tjelesnog odgoja i magistar fizičke kulture.
2.      Za radno mjesto pod točkom 2.
VSS-profesor povijesti imagistar povijesti.
3.      Za radno mjesto pod točkom 3.
VSS -diplomirani  ekonomist sapoloženom psihološko-pedagoškom skupinom predmeta
4.      Za radno mjesto pod točkom 4.
VSS – profesor kemije,diplomirani inženjer kemije, diplomirani inženjer kemijske tehnologije, magistar kemije magistar inženjer kemije i magistar kemije-diplomirani inženjer kemije.
5.      Za radno mjesto pod točkom 5.
VSS – profesor pedagogije,diplomirani pedagog, magistar pedagogije i magistar obrazovanja–socijalni pedagog.

Za sva radna mjesta potrebno je imati položen stručni ispit.

Ispunjavanje općih posebnih uvjeta Natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama:

-         rodnog lista,
-         uvjerenja o državljanstvu,
-         diplomeo potrebnoj stručnoj spremi,
-         uvjerenjao položenom stručnom ispitu,
-         uvjerenjao nekažnjavanju (ne starijem od 6 mjeseci),
-         uvjerenjada se ne vodi kazneni postupak (ne starijem od 6 mjeseci),
-         uvjerenjao prosjeku ocjena tijekom studiranja,
-         uvjerenjao radnom iskustvu u struci (radni staž, volonterski rad, rad po ugovoru o djelu),
-         potvrdu o vremenu provedenom na Zavodu zazapošljavanje,
-         potvrdu o radnom iskustvu (u obrazovnim ustanovama ili van njih)

Ukoliko se ne jave kandidati sa položenim stručnim ispitom,uzet će se i u obzir vježbenici.
Izabrani kandidat prilaže liječničko uvjerenje o općoj iradnoj sposobnosti za obavljanje određenog posla najdulje 8 dana nakon obavijestio prijemu na posao.
Prijavu s kraćim životopisom i traženim dokazima dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom “za natječajisključivo poštom na adresuSrednja škola „Kupres“, Splitska 4. Kupres

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja putem Radio Kupresa, na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati urazmatranje.Školski odbor škole

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!