petak, 5. lipnja 2015.

UNDP U PARTNERSTVU SA OPĆINOM KUPRES RASPISUJE : JAVNI POZIV Za odabir korisnika podrške za pčelare početnike za 2015. godinu na području Općine KupresUNDP U PARTNERSTVU SA OPĆINOM KUPRES RASPISUJE :

                          JAVNI POZIV

Za odabir korisnika podrške za pčelare početnike za 2015. godinu na području Općine Kupres

Poziv je otvoren od 03.06.2015. do 17.06.2015. godine.


Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) provodi aktivnosti podrške razvoju pčelarstva u okviru projekta“Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10“, koji zajedno provode UNDP (Razvojni program Ujedinjenih naroda), UNHCR (Visoki komesarijat Ujedinjenih naroda za izbjeglice), UNICEF (Fond Ujedinjenih naroda za djecu) i IOM (Medjunarodna organizacija za migracije), u partnerstvu sa općinskim i kantonalnim vlastima. Kroz ovu aktivnost će biti pružena podrška zainteresiranim pčelarima početnicima u podizanju pčelinjih društava. Jedan od ciljeva projekta je da se zainteresiranim korisnicima omogući jednak pristup prilikama za zapošljavanje i ekonomsku održivost putem aktivnosti kao što su projekti stvaranja prihoda i strukovne obuke.
Podrška će se sastojati u nabavci 10 kompletnih košnica po korisniku (ukupno 8 korisnika) sa visoko kvalitetnim rojevima, edukaciji mladih pčelara te stručnoj pomoći tokom osnivanja pčelinjih društava.
Prava učešća imaju sva fizička lica koja ispunjavaju opće i dodatne kriterije, koji su dati u tekstu ispod, i koji su spremni da se bave pčelarstvom.
Opći kriteriji
Potrebni dokumenti
1.       Podnosioc prijave mora imati prebivalište na području općine Kupres
Kopija osobne iskaznice, CIPS prijava ne starija od mjesec dana
2.       Podnosioc prijave mora raspolagati zemljištem na kojem će postaviti pčelinja društva
Izvod iz katastra/Posjedovni list/Izjava o korištenju zemljišta bez naknade na period od 3 godine
3.       Podnosioc ili član domaćinstva se bavi pčelarstvom / ima najviše do 5 košnica
Izjava o broju društava ovjerena u Općini
(Komisijska verifikacija na terenu)
4.       Korisnik se obavezuje da će se baviti pčelarstvom u naredne 3 godine
Izjava ovjerena u OpćiniDodatni kriteriji
Potrebni dokumenti
1.       Podnosioc zahtjeva živi u domaćinstvu u kojem su svi članovi nezaposleni, odnosno u kojem samo jedan član ima zaposlenje
Potvrda sa biroa da se vodi na spisku ne zaposlenih
2.       Podnosioc zahtjeva živi u višečlanom i visegeneracijskom domaćinstvu
Kućna lista
3.       Podnosioc je samohrani roditelj

Smrtovnica supružnika/dokaz o prekidu braka
4.       Familija  podnosioca prima socijalnu skrb-redovnu ili jednokratnu
Potvrda Centra za socijalni skrb

Opći  kriteriji su eliminatorni dok će se dodatni kriteriji bodovati. Rang lista će biti sačinjena na osnovu bodovne liste.
Proces odabira
Proces odabira će se odvijati u dvije faze:
Prva faza:            Administrativna usklađenost i evaluacija administrativne prijave. Komisija predstavnika UNDP-a i Općine Kupres provodi pregled prijava i pregled usklađenosti prijave s administrativnim zahtjevima. Provjera kompletnosti dostavljene dokumentacije. Nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje
Druga faza:         Terenske posjete i procjena podnosioca. Tim sastavljen od predstavnika UNDP-a i Općine Kupres će provoditi procjenu podnosioca zahtjeva u okviru faze administrativne usklađenosti. Tim će procijeniti točnost informacija navedenih u prijavnom obrascu.Odabir korisnika
Svi kandidati koji uspješno prođu drugu fazu evaluacije će se rangirati na osnovu bodovanja dodatnih kriterija i to na slijedeći način:
Sistem bodovanja za dodatne kriterije
Dodatni kriteriji
Indikator
Max.  Bodova
1.       Podnosioc zahtjeva živi u domaćinstvu u kojem su svi članovi nezaposleni, odnosno u kojem je samo jedan član zaposlen
Svi članovi nezaposleni = 20
Jedan član domaćinstva zaposlen = 10
20
2.       Podnosioc zahtjeva živi u višečlanom i višegeneracijskom domaćinstvu
Višečlana porodica sa 3 člana = 5
Višečlana porodica sa 4 člana = 10
Višečlana porodica sa 5 i više članova = 20
20
3.       Podnosioc zahtjeva je samohrani roditelj
Samohrani roditelj = 10
Samohrani roditelj sa dvoje djece = 15
Samohrani roditelj sa više djece = 20
20
4.       Porodica podnosioca prima socijalnu skrb-redovnu ili jednokratnu

Redovna socijalna skrb = 10
Jednokratna socijalna skrb =20
20

Pozivaju se svi zainteresirani građani Općine Kupres koji ispunjavaju gore navedene kriterije da popune prijavni obrazac koji mogu preuzeti i u Općini Kupres, te da uz potrebnu dokumentaciju dostave svoju prijavu osobno ili putem pošte najkasnije do 17.06.2015. godine, naslovljeno Općini Kupres u zatvorenoj koverti sa naznakom Prijava na Javni poziv za dodjelu pčelinjih društava 2015.


PRIJAVA
Javni poziv za dodjelu pčelinjih društava 2015. godine
Molimo da popunite sve rubrike čitko i štampanim slovima.
Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Podaci o potencijalnom korisniku
Ime i prezime

Matični broj (JMBG)

Zanimanje

Adresa prebivališta

Broj telefona

Broj mobilnog telefona

Broj članova domaćinstva uključujući podnosioca prijave

Da li raspolažete sa zemljištem na kojem možete postaviti pčelinja društva?

Da li se već bavite pčelarstvom i koliko košnica imate?

Da li se planirate nastaviti baviti pčelarstvom u naredne 3 godine?

Koliko članova domaćinstva ima stalni radni odnos?

Broj djece u domaćinstvu mlađe od 15 godina

Broj starijih osoba u domaćinstvu (preko 60 g)?

Da li ste samohrani roditelj (majka, otac)?

Da li primate socijalnu skrb-redovnu ili jednokratnu? Molimo navedite.Mjesto i datum: _________________                               Potpis podnosioca:                                                                                                                                ________________________
Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!