utorak, 10. ožujka 2015.

Javni natječaj za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija

Objavljen Javni natječaj za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija

Obavještavaju se Ratni vojni invalidi, članovi obitelji poginulih hrvatskih branitelja i razvojačeni branitelji da je Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljske populacije 10.03. raspisala Javni natječaj o dodjeli kredita za 2015 godinu. 

Sredstva pomoći na kreditnoj osnovi mogu se odobriti za :

- oporavku i sanaciju stambenih objekata , oporavku i sanaciju stanova 
- izgradnju novih obiteljskih objekata i stanova
- kupovinu stambenog objekta ili stana.

Javni natječaj objavljen je na web stranici Fondacije: www.fbp.ba i otvoren je do 10.04.2015. godine.

Zahtjevi za odobrenje kredita mogu se preuzeti u prilogu:

Oglas je otvoren do 10.04.2015. godine.

Prilozi:

Download


FONDACIJA ZA PRUŽANJE POMOĆI U RJEŠAVANJU
STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA BRANITELJSKIH POPULACIJA
Ul. Ismeta Mujezinovića 18, Sarajevo, tel. 033 55 89 00

            Na osnovu članka 7. Pravilnika o uvetima, načinu, kriterijima i postupku za dodjelu sredstava za pružanje pomoći  u rješavanju stambenih pitanja pripadnika branitelskih populacija, a u skladu sa Odlukom o raspisivanju javnog natječaja, Upravni odbor Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija (u daljem tekstu: Fondacija) objavljuje redoviti godišnji
JAVNI NATJEČAJ
ZA PRUŽANJE POMOĆI U RJEŠAVANJU
STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA BRANITELSKIH POPULACIJA

I
            Predmet Javnog natječaja je pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija na kreditnoj osnovi iz raspoloživih sredstava planiranih za 2015.godinu.
Namjena kredita
            Sredstva pomoći na kreditnoj osnovi mogu se odobriti za slijedeće namjene:
1)    oporavku i sanaciju idividualnih stambenih objekata;
2)    oporavku i sanacija stanova;
3)    izgradnja novih individualnih stambenih objekata i stanova;
( u ovu namjenu spadaju i nadziđivanja, nadogradnje postojećih stambenih jedinica  i pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove i sl.)
4)    kupovinu stambenog objekta ili stana.

II
Uvjeti za ostvarivanje pomoći
            Podnositelj zahtjeva za odobrenje pomoći u rješavanju stambenog pitanja mora ispunjavati slijedeće uvjete:
-       da je pripadnik braniteljske populacije (ratni vojni invalid, član obitelji poginulog ili nestalog branitelja, demobiliziranog branitelja, član obitelji ratnog vojnog invalida i član obitelji demobiliziranog branitelja);
-       da je državljanin Bosne i Hercegovine:
-       da ima prebivalište na području Bosne i Hercegovine;
-       da nema riješeno stambeno pitanje ili je u fazi poboljšanja uvjeta stanovanja.
Osoba sa neriješenim stambenim pitanjem smatra se:
-       osoba koje lično ili član njegove uže obitelji, nema bilo kakvu stambenu jedinicu na području Bosne i Hercegovine;
-       osoba čija je stambena jedinica djelimično ili potpuno uništena;
-       osoba čija stambena jedinica ne ispunjava arhitektonsko-građevinske norme za normalno stanovanje i boravak članova obitelji,
-       osoba koja je u fazi poboljšanja uvjeta stanovanja u već postojećoj stambenoj jedinici.III
Kriteriji i način utvrđivanja redoslijeda za dodjelu kredita
            Redoslijed prioriteta za dodjelu kredita utvrđuje se na osnovu kriterija i broja bodova kako slijedi:
1)    Stambena situacija:

a)    Privremeni smještaj ili status podstanara................................................23 boda.
b)    Stanovanje u nedovršenom objektu bez osnovnih uvjeta stanovanja ( bez vode i struje, bez krovne konstrukcije i pokrova, bez sanitarnog čvora i sl.)..........................................................................................................23 boda.
c)    Živi kod svojih roditelja ili roditelja bračnog partnera.............................10 bodova.

2)    Broj članova obitelji:
Broj članova obitelji uključujući i podnositelja – za svakog člana po ...........................3 boda.
3)    Učešće u Oružanim postrojbama (vrijeme provedeno u Oružanim postrojbama od 08.04.1992. do 23.12.1995.godine)

a)    za svaki mjesec učešća u OP od 08.04.1992. do 23.12.1995.g. po ....................1 bod,
b)    za stupanje u OP do 20.06.1992.g. dodatnih................................................. 5 bodova,
c)    za stupanje u OP od 20.06. do 31.12.1992.g. dodatnih ...................................... 1 bod,
d)    za osobe koje su kao malodobne stupile u OP dodatnih ...................................10 bodova,
Vrijeme provedeno u OP preko 15 dana u jednom mjesecu, računa se kao puni mjesec.
4)    Po osnovu stupnja invalidnosti (od 20% do 100%) boduje se:         

a)    RVI sa stupnjem tjelesnog oštećenja 100% I grupe ..................................15 bodova,
b)    RVI sa stupnjem tjelesnog oštećenja 100% II grupe .................................12 bodova,
c)    RVI sa stupnjem tjelesnog oštećenja 90% III grupe ..................................10 bodova,
d)    RVI sa stupnjem tjelesnog oštećenja 80% IV grupe ....................................9 bodova,
e)    RVI sa stupnjem tjelesnog oštećenja 70% V grupe .....................................8 bodova,
f)     RVI sa stupnjem tjelesnog oštećenja 60% VI grupe ....................................7 bodova,
g)    RVI sa stupnjem tjelesnog oštećenja 50% VII grupe ...................................6 bodova,
h)    RVI sa stupnjem tjelesnog oštećenja 40% VIII grupe ..................................5 bodova,
i)      RVI sa stupnjem tjelesnog oštećenja 30% IX grupe ....................................4 bodova,
j)      RVI sa stupnjem tjelesnog oštećenja 20% X grupe .....................................3 bodova,

5)    Po osnovu poginulih ili nestalih branitelja:
Ako podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete za rješavanje stambenih pitanja kao član obitelji poginulih ili nestalih branitelja, za svakog od njih mu pripada po ......................................3 boda.
6)    Ratna odličja:
Armija BiH i Mup ( Zlatni ljiljan, Zlatna policijska značka, i Medalja za hrabrost) i HVO i MUP HB ( Red hrvatskog trolista, Red Nikole Šubića, Red Nikole Šubića Zrinjskog i Red Kneza Domagoja s ogrlicom) ................................................................................................5 bodova.
7)    Povratnicima u Republiku srpsku pripada dodatnih .................................. 5 bodova.
8)    Dodatni bodovi
Podnositelj zahtjeva koji su bili na predhodnoj konačnoj rang listi, a nisu im bila odobrena kreditna sredstva, ostvaruju pravo na dodatna ............................................................. 3 boda.

IV
Potrebna dokumantacija:
Podnositelj prijave na natječaj za odobravanje kredita mora naznačiti  namjenu za koju traži kredit.
            Uz zahtjev za pružanje pomoći potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju općih uvjeta i kriterija iz ovog natječaja, te dokaze o namjeni korišćenja kreditnih sredstava, kako slijedi:

1.    Uvjerenje o pripadnosti Oružanim postrojbama izdato od nadležne grupe za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze ili nadležnog ministarstva unutarnjih poslova za period 08.04.1992. do 23.12.1995.godine.
2.    Za članove porodice šehida – poginulog ili nestalog branitelja Uvjerenje o priznatom statusu. (općinski BIZ)
3.    Za ratnog vojnog invalida Uvjerenje o stupnju i grupi invaliditeta. (općinski BIZ)
4.    Za dobitnike ratnih odličja i odličja i člana obitelji poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih odličja i odlikovanja – Uvjerenje da je nosiltelj ratnih odličja, izdato od nadležne grupe za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze ili nadležnog ministarstva unutarnjih poslova.
5.    Ovjerena kopija  Cipsove prijave prebivališta ili privremenog boravka za podnositelja zahtjeva sa statusom raseljenoge osobe
6.    Kućna lista o broju članova kućanstva podnositelja zahtjeva. Uz kućnu listu dostaviti ovjerene kopije  Cipsove prijave stalnog prebivališta za sve članove obitelji, a za malodobne, rodni list.
7.    Rješenje nadležnog stambenog organa o privremenom smještaju.
8.    Dokaz o trenutnim usvjetima stanovanja zapisnik nadležne općinske službe ili sudskog vještaka o stanju stambene jedinice sa detaljnim opisom građevinskog stanja i uvjeta stanovanja uz foto snimke.
9.    Ugovor o podstanarskom statusu sklopljen između stanodavca i podnositelja.
10.  Stanovanje u zajedničkom kućanstvu sa roditeljima dokazuje se potvrdom izdatom od nadležne Mjesne zajednice ili Cipsove prijave stalnog prebivališta za roditelje.
11.  Dokaz o ukupnim primanjima podnositelja zahtjeva (potvrda primanja od poslodavca, ček od mirovine iz radnog odnosa, odnosno primanja po osnovu osobne i obiteljske invalidnine).

12.  Ovjerene izjave podnositelja zahtjeva:

a)    Ukoliko je namjena izgradnja ili kupovina stambene jedinice: U izjavi navesti da ne posjeduje stambenu jednicu na teritoriji Bosne i Hercegovine.

b)    Ukoliko je namjena oporavka i sanacija stambene jedinice: U izjavi navesti da ne posjeduje više stambenih jedinica osim one na kojoj vrši oporavku i sanaciju.

c)    Ovjerena izjava da je podnositelj zahtjeva kao nosilac podataka suglasan da se njegovi osobni podaci mogu obrađivati u postupku po rješavanju njegovog zahtjeva za rješavanje stambenog pitanja sukladno sa Pravilnikom o uvjetima, načinu i kriterijima za dodjelu sredstava za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija i u skladu sa člankom 5. Stav 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06) i iste za potrebe ostvarivanja prava objaviti.

Navedena dokumentacija ne može biti starija od 3. mjeseca.

O namjeni korištenja kredita:

1.    Za oporavku i sanaciju individualnog stambenog objekta:
-       građevna dozvola,
-       zemljišnjo – knjižni izvadak,
-       foto snimci objekta a posebno dijela na kojem će se vršiti oporavka i sanacija.
2.    Za oporavku i sanaciju stana:
-       zemljišnjo – knjižni izvadak ili Rješenje o vlasništvu,
-       foto snimci stana a posebno dijela na kojem će se vršiti oporavka i sanacija.
3.    Za izgradnju individualnog stambenog objekta:
-       građevna dozvola,
-       zemljišnjo – knjižni izvadak,
-       ovjerena fotokopija predračuna radova iz projekta.
4.    Za izgradnju stana:
-       ovjerenu kopiju Ugovora ili predugovora o izgradnji stana sklopljen sa ovlaštenim izvođačem radova.
5.    Za kupovinu individualnog stambenog objekta ili stana:
-       ovjerenu kopiju kupoprodajnog ugovora ili predugovora o kupovini individualnog stambenog objekta ili stana ovjerenog kod javnog bilježnika.

Visina i uvjeti dodjele kreditnih sredstava

a)    Pomoć u vidu kredita za namjene iz tačke I pod 1) i 2) može se dodijeliti u iznosu do  10.000,00 KM na period otplate do 10 godina uz godišnju kamatu od 3% i troškove  bankarskih usluga.
b)    Pomoć u vidu kredita za namjene iz tačke I pod 3) i 4) može se dodijeliti u iznosu do  20.000,00 KM na period otplate do 15 godina, uz godišnju kamatu od 2% i troškove bankarskih usluga.
Tražitelj kredita je kreditno sposoban ukoliko jednom trećinom svog mjesečnog primanja ili solidarno sa bračnim partnerom može podmiriti određeni mjesečni anuitet za vraćanje odobrenog kredita s tim da predoči dokaz o primanjima iz radnog odnosa, braniteljsko-invalidske zaštite, mirovine i drugih osnova.
Tražitelj kredita je kreditno nesposoban ako je već korisnik komercionalnih bankarskih kredita ili kredita ostvarenim putem mikrokreditnih fondacija i nalazi se u kategorijama C,D, ili E koje su definisane u CRK-u (Centralni registar kredita).
Garancije za vraćanje kredita (jedan sudužnik) obezbjedit će se  međusobnim ugovorom korisnika kredita i poslovne banke preko koje će se vršiti plasman kredita.

VI

Prijave na Javni natječaj sa potrebnim odgovarajućim dokumentima navedenom u tački IV dostavljaju se isključivo poštom preporučeno na adresu: Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija, ulica Ismeta Mujezinovića br. 18, 71000 Sarajevo.
Javni natječaj ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja.

Prijave na natječaj podnose se na jedinstvenom obrascu.

Neblagovremene i nepotpune prijave na natječaj će biti odbačene, o čemu će  podnositelji takvih prijava biti pismeno obaviješteni.

Nakon završene obrade zahtjeva sačinit će se preliminarna rang lista, koja će se objaviti na web stranici i oglasnoj ploči Fondacije, te dostaviti udruženjima  i udrugama  braniteljskih populacija radi upoznavanja.

Bliže informacije mogu se dobiti izravno u Fondaciji ili na telefon 033/558-900.
Javni natječaj i obrazac zahtjeva za kredit nalazi se na web stranici Fondacije: www.fbp.ba
Napomena:

1.    Jedinstveni obrazac zahtjeva za kredit može se dobiti u prostorijama Fondacije, udruženjima, udrugama koje okupljaju braniteljsku populaciju i na web stranici Fondacije.

2.    Svi podnositelji zahtjeva, bez obzira da li su do sada podnosili zahtjeve ovoj Fondaciji, dužni su postupiti sukladno sa ovim Natječajem.

3.    Fotokopije dokumenata moraju biti ovjerene ,
4.    Predata dokumentacija se ne vraća podnositeljima zahtjeva.
           
www.fbp.ba

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!