petak, 2. kolovoza 2013.

Javni poziv za dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Kupres

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUPRES
Općinsko vijeće Kupres
Povjerenstvo za izbor i imenovanje i dodjelu javnih priznanja

Broj : 01-05-7-124/13
Kupres, 01. 08.2013. godine

I

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja općine Kupres upućuje javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja koje je utvrdilo Općinsko vijeće Kupres.

Javna priznanja općine Kupres su:

- Zlatna plaketa
- Zahvalnica
- Priznanje počasnog građanina.

II

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu podnijeti vijećnici, radna tijela Vijeća, općinski načelnik, mjesna zajednica, građani, udruženja građana, poduzeća, ustanove, političke stranke, druga tijela i osobe koji imaju prebivalište ili sjedište na području općine Kupres.

Prijedlog za dodjelu priznanja podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati cjelovite i detaljne podatke o djelima i zaslugama za predloženo priznanje, a osobito:

- podatke o podnositelju prijedloga,

- životopis odnosno podatke o osobi koja se predlaže za dodjelu priznanja,

- jasno obrazložene zasluga zbog kojih se predlaže za priznanje,

- odgovarajuću dokumentaciju kojom se potkrepljuje obrazloženje (npr. objavljeni rad, članci, analize, prikazi, kritike stručnog i drugog tijela, natjecateljski rezultati, nagrade i drugo).

U prijedlogu se može navesti vrsta priznanja za koju se netko predlaže, ali taj prijedlog ne obvezuje Povjerenstvo za dodjelu priznanja glede vrste priznanja za koje će nekog predložiti Vijeću.

III

Zlatna plaketa općine Kupres je priznanje koje se dodjeljuje za najviše zasluge i doprinose u promicanju gospodarstva, znanosti, kulture i drugih područja društvenog života općine Kupres.

Zahvalnica općine Kupres je priznanje koje se dodjeljuje za izuzetna postignuća u promicanju u gospodarstvu, znanosti, kulture i drugih područja društvenog života općine Kupres.

Priznanje „ Počasni građanin“ dodjeljuje se pojedincu koji nije građanin općine Kupres, ali se svojim angažmanom zalaže za dobrobit općine Kupres kao cjeline, te promicanje njenog položaja i ugleda u zemlji i inozemstvu.

Priznanja se mogu dodijeliti građanima, gospodarskim subjektima, ustanovama, udruženjima i drugim fizičkim i pravnim osobama koje imaju prebivalište ili sjedište na području općine Kupres.

Priznanja se izuzetno mogu dodijeliti osobama koje nisu s područja općine Kupres, kao i stranim državljanima i organizacijama, ako su njihovi rezultati posebno doprinijeli razvoju i ugledu općine.

Pod zaslugama i dostignućima podrazumijeva se da su pravne i fizičke osobe i pojedinci:

- ostvarili izuzetne rezultate u radu,

- uposlili veliki broj radnika, prema podatcima Zavoda za MIO,

- ulagali u proširenje proizvodnih kapaciteta,

- postigli izuzetne rezultate u oblasti nauke, kulture, obrazovanja, športa, zdravstva, zaštiti radne i prirodne okoline i razvoju dobrih međuljudskih odnosa,

- dali izuzetan doprinos u ostvarenju prava građana,

- posebno donijeli razvoju lokalne samouprave i poboljšanju uvjeta života u zajednici,

- doveli u opasnost svoj život spašavajući druge osobe i materijalna sredstva,

- kao donatori humano postupali prema pojedincima i kolektivima,

- inovatori na tehničkim i drugim unapređenjima,

- postigli posebne rezultate u oblasti poljoprivredne proizvodnje,

- dali doprinos u drugim područjima života i rada.

IV

Javna priznanja dodjeljuje Općinsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja.

Javna priznanja uručuju se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća za Dan općine 18.rujna.

Molimo sve podnosioce da pismeno dostave prijedlog za javna priznanja Povjerenstvu Općinskog vijeća za javna priznanja do 16. kolovoza 2013. godine.

Nepotpune prijave i prijave prispjele nakon ovog roka neće biti razmatrane.


S poštovanjem !


Predsjednik
Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja

Ilija Jezidžić, profesor

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!